Mange problemer for Odense Letbane.

visRespekt.dk 6/11 2022 kl. 20:15

Atter yderligere problemer for Odense Letbane

Odense letbane melder om nedbrud og de vil sætte busser ind i stedet for. Der har lige været foboldkamp mellem OB og Brøndby så der bliver nok brug for en del busser - - -

 

visRespekt.dk 4/11 2022

Letbanen har mange problmer i øjeblikket med bl.a. kurveskrig, løvfald, højtaler systemet og visning på informationstavlerne.

Grunden til larmen i svingene (kurverne) kan skyldes kurverne er for skarbe, og det er efter min mening, det som gør larmen så høj, kan skyldes at hulene på bogierne sidder på samme aksel, hjulene skal køre forskellige længder og derfor vil det ene hjul / bremse  eller sætte forsøge at sætte farten op, da der ikke er lige langt for hjulene i kurverne. Når man ser sporet så er den en skinne længere end den anden af naturlige årsager og derfor skriger hjulene. Det kunne måske hjælpe hvis hjulene ikke sad på sammen aksel, og derfor ikke ville forsøge at sig tilpasse sig hinandens hastighed? Det kunne måske være vinklen på hjulenes slidfade ikke passede til skinnerne slidflade?

Løvfald og måske nyslået græs på sinnerne, gør at jern mod jern ikke er godt når bladene og græsset ligger på skinnerne. Bladene og græsset bliver fedtet og det virker som olie, derfor er løsningen spugle eller løvsuge skinnerne rene for blade og græs - derefter kan man stryge stryg sand på skinnerne. Togene skulle have "sandkasser", som man kan benytte når letbanetoget skal akselerere , op ad bakke eller bremse op. Når skinnerne er glatte kan der ske ulykker ved manglende friktion. 

Græsslåmaskine på skinner er et helt nyt stykke værktøj der måske skal opfindes. 

Den elektriske information - højtalere og tavler gør man ikke kan orientere brugerne.ke problemer.

 

Støjmålinger fra Odense Letbane 23/6 2022 se linket: Nye støjmålinger retter fokus mod Odense Letbanes entreprenører.

Hvad skal der så ske? 24/6 2022  Letbanen sænker hastighed i ydertimer og på visse strækninger 

Odense Letbane i drift med passagerer

Letbane – visRespekt.dk den 9-6 2022.  O

 Færdiggørelsen af letbanen har været udskudt flere gane og endelig den 28 maj kom den endelig i drift. Først en uge med gratis kørsel så byens borgere kunne prøve en tur for at ”føle” hvordan det var at køre med togene.

 Under den første uges kørsler har der været en del problemer med at få informeret passagererne om uregelmæssigheder i togdriften. Højtalerne har ikke virket korrekt og infotavlerne har der efter signe også været problemer med. Der har været driftstop på et tog og da letbanetogene ikke kan køre udenom et holdende bliver hele letbanen berørt at disse stop. Det nødlidende tog måtte bugseres til værkstedet som er placeret i Hjallese. Der har været et tilfælde hvor en letbane fører har stoppet i Hjallese og ikke kunne køre videre på grund af køre/hviletidsbestemmelserne og passagererne måtte vente 1½ time for at komme tilbage til udgangspunktet.

 Der har været en del klager over letbanen den larmer og sætter en del rystelser ud i jorden, som så forplanter sig ud i huse og andre bygninger. Nu er der flere naboer som forlanger ”#ro” til mindst 8 timers søvn. Togene kører fra kl. 5 om morgen til midnat og med 7 ½ minuts mellemrum det meste af tiden, så man må sige der ikke er lang tid mellem hvert tog. Der er dannet en nabogruppe som forlanger det mest støjende trafik foregår mellem 06.00 til 22.00. Resten af tiden vil man gerne have ro til at kunne sove. Der foretaget en del målinger af støjgenerne som Comsa har foretaget og beboergruppen mener at de er behæftet fejl. Selv væggene i husene er berørt af rystelser og dørene klapper og ryster som letbanekørslen forårsager. COWI skal foretage nye målinger og beboergruppen ønsker løbende at få resultater af målingerne.      

 

Odense Letbane

14/9/2020.

Hvordan man vil skaffe penge til letbane, ældrepleje, børneområde, vedligehold af bygninger og mange andre store projekter. Jo borgmesteren har fundet ud af (i øvrigt gammelt forslag som tidligere borgmester Anker Boye kom med), man kan sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn for 900 mill. kroner. Ud af de 900 mill. kroner skal staten have over 400 mill. kroner. Så kan man se hvor lidt der er tilbage til ovennævnte områder. Andre områder der kan sælges er den nye store parkeringskælder under midtbyen.  (Pris ikke kendt af mig), man er sikker på at det giver forhøjet takster. Hvem gider efterhånden midtbyen ? Det kan være det er god ide, det vil tiden vise. Kommunen har tilige solgt masser grunde til nye boliger,. f.eks Thomas B. Thrigesgade, hele havneområdet er blevet solgt til boliger/boligforeninger. Området mellem havn og banegård er solgt til masser af uddannelsinstitutioner. Hvad mere ? kommunen ejer også mindre ejendomme som bliver solg hen ad vejen. For 5 år siden købte Od. kommune Fynsværket for 1,2 mia kroner. Varmerørene ejede kommunen i forvejen og så vil man sælge begge dele for 900 mill. Det må siges at være en stor nedskrivning. Der er blevet skiftet rørledninger i kilometervis i forbindelse med anlæg af letbanen. Deer som det siger sig selv nye rør, så fjernvarmenettet er gennemgået store fornyelser. (det er iøvrigt fjervarmeforbrugerne som betaler omlægningen af rørerne, for de ligger i offentligt område og må vige pladsen for offentlige projekter. /De ligger på tålt ophold og må derfor vige). Det samme gælder for vand, kloak, antenner, telekabler - forbrugeren må betale via køb af ydelserne. Energi Fyn vil betale over 10 år og overskudet fra elproduktionen svarer vist til samme beløb og man har stadig pengemaskinen som kører videre. Gad vide om energi Fyn i det hele taget må købe Fjernvarme Fyn da der er sat grænser op hvad man må bruge elkundernes penge til. Der skal være vandtætte skoder mellem forretningerne i sådanne tilfælde.

20/02/2020

Materialeforbrug

Det er ikke små mængder af materialer fra naturen der går til letbaneprojektet. Hvor stor miljøbelastningen er kan jeg ikke umiddelbar oplyse, Der bruges

ca 27810 m3 beton

ca 27375 m3 jord/grus

Derudover 56 km skinner =3110 skinner og et antal kabler, luftledninger, master til luftledninger. Der kommer også ekstra lyskurver op, så letbanen kan komme uhindret igennem byen.

Testkørsel starter i foråret 2020 og prøvedrift sker fra sommer næste år. Den forventede åbning af letbanen sker september 2021

 

16/10/2019

 Letbane: Nu har Odense Byråd atter taget en beslutning omkring letbanen, nemlig at der skal bevilliges 38 mill. kroner til en forundersøgelse, der skal bruges tilforundersøgelser til en evt. etape 2. Etape 2 skal forbinde Vollsmose med den eksisteren etape 1 ved Ejbygade, og Odense Zoo med den eksisterende etape 1 ved Vesterbro.

 Hvad med at vente med alt vedrørende etape 2 og se hvordan det kommer til at gå med etape 1 ?

 Er det kun udelukkende for at invitere indvestore til det store Vollsmose projekt ?

 Jeg forstår ikke rigtigt at man bygger letbanen. Der bliver brugt oceaner af beton til fundament og noget at det der er mest miljøtungt er fremstilling af cement/beton. Derudoverer er der ofret millioner for at få alle vores luftledninger gravet i jorden, og nu får vi master og køreledninger.👎

Odense Kommune mangler penge. Man har forsøgt at hæve kommuneskatten med 0,2% men fik kun lov til at hæve den 0,1%. Dernæst har man forsøgt at få nogle penge fra en pulje til fattige kommuner, her fik man et mindre beløb. Tja hvordan kan man så finde 38 mill. til forundersøgelser at etape 2 ???

 

 Læs Fyens Stiftidende om letbanen på https://fyens.dk/artikel/letbanens-etape-to-venstre-vil-lade-vælgerne-tale-inden-beslutning

 www.fyens.dk/artikel/s-ordfører-i-kødet-på-letbane-kritikere-har-ikke-sat-sig-ordentligt-ind-i-tingene

www.fyens.dk/artikel/letbanekritik-venstre-afviser-at-gamble-med-vollsmoseplan

Foto/grafik: Odense Letbane

 

07-Januar- 2017

Odense Letbane

Letbanen i Odense er let, er den også det for Odense(anernes) økonomi?

Letbanen er et meget omtalt emne i Odense, men økonomien er der tvivl om. Økonomi har tildens til at løbe løbsk for politikerne.

Der er ingen der snakker om hvor mange udgifter det koster byens borgere i udgifter til omlægning af fjernvarme, kloak, elkabler antennekabler, og telekabler (det sidste kommer hele Danmark til at betale). Man siger at forsyningsvirksomhederne er på "tålt ophold"i de offentlige arealer. De skal bare flytte sig når det offentlige har behov for pladsen, i dette tilfælde flytte sig for Letbanen, som er et projekt som Odense Kommune står for. Man hævder fra Letbanen når man spørger dem at de mnener at mange af installationerne skulle skiftes alligevel, mon det dog passer ?? 

Er det beløb som det koster med i etableringsomkostningerne? Nej det er det ikke.

Man må regne med at letbanen bliver en belastning for skatteyderne så længe den eksisterer. Man har snakket om at nedlægge busruter i yderområderne for at financere driftunderskudet på Letbanen.

Ulemper: dyr i etablering, dyr i drift, den er låst af hvor skinnerne ligger. Hvis en køreledning falder ved er det forbundet med stop for kørslen og det er livsfarligt at være i nærheden af køreledningen. Letbanen kommer til at fylde meget i vores trafikbillede, men så kan den måske gøre det endnu sværer at være turist, eller man har behov for at komme på arbjde, eller genere anden offentlig trafik så som rutebiler og taxa. eller ind til City for at handle.

Hvorfor lytter man ikke til borgerne når det kommer tii at berøre deres trafikale behov.

Eksperter har tvivlet på om økonomien i projektet, kontra bukørsel.

Når vi så når til efteråret, kommer der nye problemer dvs at løvfald kan genere når letbanen skal op bakker på dens strækning Når der kommer islag på køreledninger eller islag på skinnerne. Græsset omkring skinnerne kan også blive problematisk.